Lørdag d. 21. februa 2015

Category : Arrangement

Pers Awten, væ Emmerlev Klev
Bål væ Emmerlev Klev
Kaffe og farisæ å Hohenwarte

Datoen i æ blaj er forkert

persawden

Tæmælling te æ arrangemente:
Ann Posselt, mobil 52 24 16 17 elle å mail, pack@bbsyd.dk

Onsdag d. 4. marts 2015

Category : Arrangement

Generalfosamling å Acheskau Kro

Æ Synnejysk Forening indkalder til ordinær generalforsamling onsda d. 4. marts 2015 kl. 18.30 på Agerskov Kro.

Dagsorden:
– Valg af dirigent
– Bestyrelsens beretning
– Regnskabsaflæggelse
– Indkomne forslag
– Valg af bestyrelse
– Valg af bestyrelsessuppleant
– Valg af Revisor eller revisorfirma
– Valg af revisorsuppleant
– Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på ordinær generalforsamling, skal være bestyrelsen skriftlig i hænde senest den 1. januar 2015.

æ kro

Tæmælling te æ arrangemente:
Ann Posselt, mobil 52 24 16 17 elle å mail, pack@bbsyd.dk

Æ Synnejysk Forening Top